โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้
หมู่ที่ 3 ถนนร.พ.ช. บ้านแม่ปะใต้  ตำบลแม่ปะ  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
               โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐  แยกมาจากโรงเรียนบ้านแม่ปะ หมู่ ๒ ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับชาวบ้านจับจองที่ดินสร้างอาคารเรียนเดิมมีเนื้อที่ ๒ไร่ ๑ งาน  ๖๖  ตารางวา  เปิดทำการสอนชั้น ป. ๑ – ป.๔ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๐๐   มีครูทั้งสิ้น  ๒  คน  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น  ๙๐  คนโดยมีนายพิชิต  ใจพรมเมือง  เป็นครูใหญ่ โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ได้รับที่ดินและสิ่งก่อสร้างและพัฒนาการตามลำดับดังนี้
          (๑)  ที่ดิน ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน บริจาคทรัพย์และแรงงานจับจองที่ดินมีเนื้อที่ประมาณ  ๒  ไร่ ๑ งาน ๖๖  ตารางวา
          (๒)  อาคารเรียน  ผู้ปกครองนักเรียนและผู้ใหญ่บ้านบริจาคทรัพย์และแรงงานสร้าง  ๑  หลัง ขนาด  ๔.๕  เมตร   ยาว  ๒๕  เมตร จำนวน  ๓  ห้องเรียน  เป็นเงิน  ๑๘,๔๕๔  บาท
          (๓)  ปีพุทธศักราช  ๒๕๐๑  ขยายที่ดินออกไปทางใต้ประมาณ  ๑ ไร่  ๒๙ ตารางวาเพื่อให้บริเวณสนามกว้างเพียงพอกับจำนวนนักเรียน
          (๔)  ปีพุทธศักราช  ๒๕๑๐ นายช่วย  คำชู  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้ขยายที่ดินออกไปทางทิศ
เหนือเป็นเนื้อที่  ๓  งาน  ๓๘  ตารางวา
          (๕)  ปีพุทธศักราช  ๒๕๑๑  ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนเป็นเงิน  ๘๘,๐๐  บาท คณะกรรมการศึกษา นำมาสร้างอาคารเรียน แบบ  ๐๐๘  โดยมีผู้ปกครองสมทบทุนก่อสร้าง ๒๒,๐๐๐  บาท
          (๖)  ปีพุทธศักราช  ๒๕๑๕  โรงเรียนร่วมกับผู้ปกครองได้ซื้อที่ดิน  ๒  ไร่  ๓  งาน  ๕๕  ตารางวา เป็นเนื้อที่  ๙  ไร่  ๑ งาน ๘๘  ตารางวา
          (๗)  วันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๘  นายช่วย  คำชู  ครูใหญ่เกษียณอายุราชการ นายยัง  สิงห์ทอง  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน
          (๘)  ปีพุทธศักราช  ๒๕๑๔  ทางราชการได้ให้งบประมาณสร้างบ้านพักครูจำนวน  ๑ หลัง ราคา ๔๐,๐๐๐  บาท 
          (๙)  ปีพุทธศักราช  ๒๕๑๙  ขยายการศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  สร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๑  หลัง โดยผู้ปกครองร่วมบริจาค เป็นเงิน ๓๐,๗๐๐ บาท ลูกเสือชาวบ้านรุ่นที่ ๔ สมทบอีก ๗,๐๐๐บาท     พร้อมทั้งต่อสายไฟฟ้าตามอาคารเรียน
          (๑๐)  ปีพุทธศักราช  ๒๕๒๐  ได้รับงบประมาณ  จาก  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  สร้างอาคารเรียนแบบ ป. ๑  ข  จำนวน  ๕  ห้องเรียน  เป็นเงิน  ๓๐,๐๐๐  บาท
          (๑๑)  ปีพุทธศักราช  ๒๕๒๒  ได้รับงบประมาณองค์การบริหารบริหารส่วนจังหวัดตาก สร้างโรงฝึกงาน  แบบ  ๓๑๓  จำนวน  ๑  หลัง  เป็นเงิน  ๑๒,๓๐๐  บาท    คณะครูผู้ปกครองหาเงินสร้างประปาโรงเรียนโดยขุดบ่อน้ำตื้นเป็นเงิน  ๕๐,๐๐๐  บาท
          (๑๒)  ปีพุทธศักราช  ๒๕๒๗  ได้รับงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  สร้างอาคารเรียนแบบ  ๐๑๗    ขนาด  ๓  ห้องเรียนเป็นเงิน  ๗๘,๐๐๐  บาท 
          (๑๓)  นายกมล  เตปิน  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่   ได้รับงบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท สร้างเรือนเพาะชำ  ๑  หลัง
          (๑๔)  ปีพุทธศักราช  ๒๕๒๙  นายรัตน์  สายสุด  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
          (๑๕)  ปีพุทธศักราช  ๒๕๓๑  นายศิลป์ชัย  โม้พวง  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
          (๑๖)  ปีพุทธศักราช  ๒๕๓๑-๒๕๓๒  คณะครูผู้ปกครองสร้างต่อเติมโรงครัวเชื่อมต่อกับโรงฝึกงานด้านทิศเหนือเป็นเงิน  ๕๔,๕๘๗  บาท  และต่อเติมด้านทิศใต้เวทีการแสดง เป็นเงิน ๕๙,๓๖๕ บาท
          (๑๗)  ปีพุทธศักราช  ๒๕๓๕  ได้รับงบประมาณจาก สปจ.ตาก สร้างส้วมแบบสปช. ๖๐๑/๒๖ ขนาด  จำนวน ๔ ที่นั่ง เป็นเงิน  ๘๐,๐๐๐  บาท  และสร้างถังน้ำฝนแบบ  ฝ.๓๐  พิเศษ  ๑  ชุด ๔  ถัง เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐  บาท 
          (๑๘)  ปีพุทธศักราช  ๒๕๓๗  พระครูธีรธรรมมานุวัตร  เจ้าอาวาสวัดใหม่คำมา ร่วมกับคณะครูคณะกรรมการโรงเรียน  ผู้ปกครอง  สร้างรั้วทิศตะวันตกยาว  ๑๘๕  เมตรเป็นเงิน  ๙๓,๙๕๐  บาท
          (๑๙)  ปีพุทธศักราช  ๒๕๓๘  นายศิลป์ชัย  โม้พวง  ลาออกจากราชการ นายสุรชัย  อินหว่าง ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  ได้รับการสนับสนุนจาก นายสมศักดิ์  คงเอี่ยม  กำนันตำบลแม่ปะ นำเครื่องมือขุดแมกโฮ ขุดลอกขยายบ่อเลี้ยงปลาให้มีขนาดใหญ่ โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการเป็นเงิน  ๓๒,๐๐๐  บาท  และผู้บริหารโรงเรียนได้ปรับปรุงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่  ๑๔  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๓๘
          (๒๐)  ปีพุทธศักราช  ๒๕๓๙  พระครูธีรธรรมมานุวัตร ร่วมกับคณะกรรมการฯ ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน ก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันออกยาว  ๒๓๐  เมตร เป็นเงิน ๓๐,๑๐๐๐  บาท  ต่อเติมด้านทิศตะวันตกอีก  ๓๘  เมตร พร้อมประตูเหล็ก
          (๒๑)  ปีพุทธศักราช  ๒๕๔๐  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงานปฏิรูปการศึกษา ปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน โดยเปลี่ยนหลังคาโรงอาหารเป็นเงิน  ๗๗,๒๐๐  บาท  ห้องปฏิบัติการภาษา  ๓๕,๓๖๐  บาท  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ๒๓,๘๖๐  บาท  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ๓๖,๖๖๐  บาท และได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สส.ตาก เป็นเงิน  ๒๘๐,๐๐๐  บาท สร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ความยาว  ๒๐๐  เมตร
          (๒๒)  ปีพุทธศักราช  ๒๕๔๑  ได้รับงบประมาณจาก สปจ.ตาก เป็นเงิน  ๕๕,๐๐๐  บาท  สร้างส้วมแบบ ๔๐๑/๒๖  ขนาด ๒  ที่นั่งและได้รับงบประมาณจากศูนย์อนามัยและสิ่งแวดล้อมเขต ๘(นครสวรรค์)  สร้างที่ล้างหน้าแปรงฟันนักเรียน  ๑  ที่ งบประมาณ  ๑๖๐๐๐  บาท
          (๒๓)  ปีพุทธศักราช  ๒๕๔๒  คณะกรรมการโรงเรียน กรรมการหมู่บ้าน ช่วยจัดงานขันโตกหาเงินสร้างส้วมแบบ  ๖๐๑/๒๖  ขนาด  ๔  ที่นั่งได้เงินทั้งสิ้น  ๙๗,๐๐๐  บาท ต่อเติมถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียนอนุบาลด้านข้างเสาธง ยาว ๔๕  เมตร เป็นเงิน  ๓๔,๗๒๘  บาท  และโทรทัศน์สีขนาด ๒๐  นิ้ว ๑  เครื่องเป็นเงิน  ๗,๐๐๐  บาท
          (๒๔)  ปีพุทธศักราช  ๒๕๔๓  คณะกรรมการโรงเรียน  หมู่บ้าน คณะครูจัดกิจกรรมผ้าป่าสามัคคีซื้อคอมพิวเตอร์  ๒ เครื่อง พร้อมเครื่องพิมพ์ดีด  ๑  เครื่อง เป็นเงิน  ๖๒,๓๐๐  บาท
          (๒๕)  ปีพุทธศักราช  ๒๕๔๔  นายสมบูรณ์  มนติ๊บ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการจนถึงวันที่  7 ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙   ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ และนางอัมพร  ศิริขวัญ  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปะใต้   เมื่อวันที่  ๘   ธันวาคม  ๒๕๔๙
          (๒๖)  วันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๔๙  คณะกรรมการโรงเรียน กรรมการหมู่บ้าน ผู้ปกครอง กลุ่มแม่บ้านได้ช่วยกันจัดงานผ้าป่าสามัคคีและฉลองอาคารอเนกประสงค์ ได้เงินทั้งสิ้น  ๑๓๖,๘๒๐  บาท หักค่าใช้จ่ายและใช้หนี้กองทุนฌาปนกิจหมู่บ้านคงเหลือฝากบัญชีเพื่อพัฒนาการศึกษา  ๗๔,๒๗๑  บาท และนำมาปรับปรุงปูพื้นกระเบื้องห้องสุขาทุกห้อง ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดซื้อโต๊ะหินอ่อน จัดทำประตูรั้วด้านทิศเหนือแทนที่ชำรุด พร้อมทั้งประตูต้านทิศตะวันออกและอื่นๆ
          (๒๗)  ปีพุทธศักราช  ๒๕๕๐ ในเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๐ ได้รับงบประมาณ  ปรับปรุงโครงการผักกางมุ้ง  จาก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะเป็นเงิน  ๓๘,๖๑๐  บาท  ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๐ เดือนมีนาคม  ๒๕๕๐  ได้รับการสนับสนุนสีจากบริษัททีโอ เอ เพ้นท์  จำกัด จำนวน  ๓๐  ถัง (ถังละ ๒๐๐  ลิตร)   ได้รับแรงงานช่วยทาสีรั้วและบริเวณจากผู้ปกครองชุมชนจนแล้วเสร็จ  วันที่    ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๐  ได้รับบริจาคจากคณะผ้าป่าวัดเวฬุวัน โดยการนำมาของผู้ใหญ่สมเด็จ  ต๊ะทองคำ    บริจาคช่วยเหลือสมทบทาสีอาคาร  ๓   เป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๐,๐๐๐  บาท  ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จโดยงบประมาณอุดหนุนรายหัวส่วนหนึ่ง รวมใช้งบฯปรับปรุงทั้งสิ้นเป็นเงิน   ๕๑,๘๙๕  บาท
          โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ  I  SEE YOU  มติชน  ๓๐  ปี  ได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นสิ่งของรวมเป็นเงิน  ๕๙,๘๗๗  บาท  ส่งมอบให้กับทางโรงเรียนเมื่อวันที่  ๒๗  สิงหาคม ๒๕๕๐
          ทางโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง ได้ไปขอความสนับสนุนจากโรงเรียนในท้องที่เพื่อการช่วยเหลืออาหารกลางวัน จาก  หจก.แม่สอด เซรามิค สนับสนุนข้าวสารเดือนละ  ๒  กระสอบ   ตลอดปีการศึกษา
          โรงเรียนได้เป็นตัวแทนกลุ่มแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับสำนักงานเขตพื้นที่และได้ไปแข่งขันระดับจังหวัดตากได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดตาก และเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดพิษณุโลก  ได้รับรางวัลระดับภาคเหรียญเงิน  งานแกะสลักผลไม้
          เดือนกันยายน  ๒๕๕๐  โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์  ครั้งใหญ่หลายจุด และทางวิทยาลัยการอาชีพแม่สอดได้เข้ามาช่วยเหลือปรับปรุง แปลงเกษตร  ที่กั้นฟุตบอล รั้วรอบสระปลา  โรงจอดรถจักรยานนักเรียนและทาสีอาคาร  ๒ ในโครงการของมติชน  รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นเป็นเงิน   ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
          หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ ๓๓ สนับสนุนงบประมาณสร้างฐานและมอบถังเก็บน้ำฝนขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร  จำนวน  ๔  ถัง งบประมาณ  ๑๑,๔๐๐ บาท
          วันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๐  โรงเรียนโดยการนำของคณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครู ผู้ปกครอง  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมผ้าป่าสามัคคีเพื่อการพัฒนาการศึกษาและจ้างครูช่วยสอนได้รับเงินทั้งสิ้น ๑๐๙,๐๒๖ บาท
          (๒๘)  ปีพุทธศักราช  ๒๕๕๑  เดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๑  ติดตั้งพัดลมเพดานห้องเรียน ห้องสมุด
ห้องสหกรณ์  เป็นเงิน ๕,๖๘๐  บาท จากเงินสนับสนุนชุมชนและติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ห้องสมุด  จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นและแบบสะพาย  โดยงบฯอุดหนุนรายหัว
          โรงเรียนได้ปฏิบัติธรรมเป็นประจำและน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมงานเกษตรสิ่งแวดล้อม และเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพื่อนเด็กเมื่อเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๑ ในเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๑  นายมานิต  จันทนะเปลิน ครู คศ.๒ ได้ลาออกจากราชการ นายหาญณรงค์  สิงห์แหลม  ครู  คศ. ๑  ได้ย้ายมาแทนเลขที่ตำแหน่ง  ตั้งแต่วันที่ ๑๒  พ.ย.๒๕๕๑ นางรัตนา  หงษชาติ  ครู  คศ. ๑  ได้รับแต่งตั้งรักษาราชการแทน  ตั้งแต่เดือน พ.ย.  ๒๕๕๑
          วันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๑  โรงเรียนได้พาคณะครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือจังหวัดลำปาง  งานวิชาการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ระดับภาค  และผู้บริหาร คณะครู ได้สละเงินสมทบสร้างโรงจอดรถจำนวน  ๒  แห่งเป็นเงิน   ๑๕,๐๐๐  บาท  เสร็จสิ้นต้นเดือน  ธันวาคม  ๒๕๕๑
          วันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๑  ทางโรงเรียนโดยการนำของคณะกรรมการ ชุมชน คณะครู ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมผ้าป่าสามัคคีประจำปี ได้เงินจำนวนทั้งสิ้น  ๑๒๔,๐๗๘  บาท  ได้นำฝากเพื่อการจ้างครูอัตราจ้างชุมชนส่วนหนึ่งและดำเนินการสร้างห้องส้วม  จำนวน  ๒  ห้อง  เป็นเงิน  ๔๕,๐๐๐  บาท แล้วเสร็จเดือนมกราคม  ๒๕๕๒  คุณดุจฤทัย  อมรศิริวัฒนกุล  ได้บริจาคเงินจัดซื้อเครื่องเล่นสนามให้โรงเรียน จำนวน ๒๐,๐๐๐  บาท จึงขออนุมัติเงินอุดหนุนรายหัวสมทบจัดซื้อเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑๒,๕๐๐  บาท และได้รับการช่วยเหลือจากชุมชน บริจาคทราย จำนวน ๑๒ คิวและใช้งบฯซื้อ จำนวน ๑๐ คิว เพื่อปรับปรุงสนามเด็กเล่น  ทางโรงเรียนได้ขอความร่วมมือผู้ปกครองชั้นอนุบาลมาช่วยปรับทำสนามจนแล้วเสร็จเมื่อวันศุกร์ที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒
          (๒๙)  ในเดือนมีนาคม  ปีพุทธศักราช  ๒๕๕๒ นางอัมพร  ศิริขวัญ  ได้ย้ายไปดำรงตำแน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่  ๒๖ ต่อมา นายมานพ  ติ๊บสุก  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  คนที่  ๑๒    ต่อจากนางอัมพร  ศิริขวัญ  เมื่อวันที่  ๔ ธันวาคม  ๒๕๕๒ 
          (๓๐)  ปีพุทธศักราช  ๒๕๕๓  ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสองจาก  สมศ. และผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดี  ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาหางบประมาณจ้างครูพี่เลี้ยงจำนวน  ๑ อัตรา โดยการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา  ในวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๕๓  และดำเนินการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้แก่  ปรับปรุงป้ายชื่อโรงเรียนด้วยกระเบื้องหินแกรนิโต  ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์  ห้องสมุด  ห้องศูนย์วิชาการระดับประถมศึกษา   ทำห้องศูนย์วิชาการระดับอนุบาล  ห้องภาษาต่างประเทศ  ห้องดนตรีนาฏศิลป์  ห้องฝึกทักษะงานอาชีพ  และห้องสุขศึกษาและพลศึกษาเป็นและห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
          (๓๑)  ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔  ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  โดยการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา  ในวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๕๔    จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน  ๕  เครื่อง โปรเจ็คเตอร์พร้อมจอ  จำนวน  ๑  ชุด   และเครื่องดนตรีไทย  ระนาดเอก  จำนวน  ๑  ชิ้น  และได้พัฒนาปรับปรุงอาคารเรียน  ป 1 ข  โดยต่อเติมหลังคากันสาดด้านหน้าอาคารและปูพื้นกระเบื้องแท่นบันไดทั้งอาอาคาร แบบ  ๐๐๘  และ  ป.๑ ข  สร้างโรงจอดรถให้กับครูและนักเรียนทั้งสองด้านของอาคาร  ๑  แบบ  ๐๐๘
          (๓๒)  ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕  ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  โดยการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา  ในวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๕๕ ปูพื้นกระเบื้อง  อาคารอเนกประสงค์และระเบียงอาคารเรียน  แบบ  ๐๑๗ นอกจากนี้ก็ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างส้วม  แบบ สพฐ.๔  แบบ  ๔  ที่นั่ง จำนวน  ๑  หลัง  (เงินงบประมาณ  งบแปรญัตติ)  ปี  งบประมาณ ๒๕๕๕  และได้รับงบประมาณ จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน  ๓๑๘,๔๐๐  บาท ปี  งบประมาณ ๒๕๕๕ 
          (๓๓)  ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาหางบประมาณ โดยการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา  ในวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๕๖ มุงหลังคาและปูกระเบื้องทางเดินขึ้นอาคารแบบ  ๐๐๘  ทั้งสองด้าน  เปิดประตูอาคารอเนกประสงค์อีก  ๑  ช่อง  พร้อมติดตั้งประตูเหล็กม้วน  จำนวน   ๒  ประตูของอาคารอเนกประสงค์  และทำหลังคากันฝนพร้อมปูกระเบื้องชั้นล่างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗
          (๓๔)  ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาหางบประมาณ โดยการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา  ในวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๕๗ ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่บริเวณหน้าอาคาร แบบ ๐๐๘ และ หน้าโรงอาหาร และในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม จาก  สมศ. และได้รับการรับรองอยู่ในคุณภาพระดับดี ทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร ๐๐๘ และอาคาร  ป ๑ ข  จำนวน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
          (๓๕)  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณเปลี่ยนหลังคา อาคารเรียน แบบ ๐๑๗  ด้วยงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐  บาท และ ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาหางบประมาณ โดยการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา  ในวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๕๘ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน แบบ ป.๑ ข ทำถนนคอนกรีตเพื่อพัฒนาเป็นสวนสุขภาพใช้เป็นที่เดิน-วิ่งออกกำลังกายรอบสระน้ำด้วยงบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐  บาท และได้รับจัดสรรงบจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๗) จำนวน ๑๘๔,๐๐๐  บาท และสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์จำนวน ๑๒,๕๐๐๐  บาท
          (๓๖)  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณเปลี่ยนหลังคาอาคารอเนกประสงค์ (โรงฝึกงานแบบ ๓๑๓) งบประมาณทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐  บาท  เปลี่ยนหลังคา อาคารแบบ ๐๐๘ จำนวน ๓๙๓,๒๐๐  บาท และระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาหางบประมาณ โดยการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา  ในวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๕๙ จัดซื้อเครื่องดนตรีดุริยางค์เพิ่มเติม จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง และต่อเติมห้องเก็บของอาคารอเนกประสงค์ งบประมาณ ๒๐๕,๐๐๐  บาท และได้รับสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังวัดตากจัดซื้อสื่อสารสนเทศคอมพิวเตอร์ อีกจำนวน  ๙๕,๐๐๐ บาท    
          (๓๗)  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาหางบประมาณ โดยการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา  ในวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์จัดทำห้องครัว ห้องรับประทานอาหาร ห้องสหกรณ์ และห้องเก็บอุปกรณ์ดนตรี จำนวน 120,000 บาทปัจจุบัน
               ปัจจุบันโรงเรียน  มีเนื้อที่ใช้สอย ๑๐ ไร่  ๗๕  ตารางวา มีจำนวนครูและบุคลากรทั้งสิ้น  ๑๖ คน  นักเรียนทั้งสิ้น  ๑๘๖ คน  เปิดสอน  ๒  ระดับ  คือระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา