โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้
หมู่ที่ 3 ถนนร.พ.ช. บ้านแม่ปะใต้  ตำบลแม่ปะ  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
ปฐมวัย

นางสาวศุภวรรณ ฤทธิคุปต์
ครู คศ.1

นางนันท์นภัส ชัยเดช
ครู คศ.1

นางสาวปัญญาพร วรรธนัง
ครู คศ.1

นางสาววันวิสา พรมจักสาน
ครูอัตราจ้าง