โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้
หมู่ที่ 3 ถนนร.พ.ช. บ้านแม่ปะใต้  ตำบลแม่ปะ  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
คณะครู

นางอรทัย มโนวงษ์
ครู คศ.3

นายดำรง แสนทา
ครู คศ.3

นายสมนึก วันหาร
ครู คศ.3

นางวันวิสาข์ แสนฟ้างาม
ครู คศ.3

นางสาววีนัส นนทะโคตร
ครู คศ.2

นางสาวภัสชญา นิลภา
ครู คศ.1

นางสาวปรียารัตน์ สิงห์แก้ว
ครู คศ.1

นางสาวสุพรรษา เมืองมา
ครูผู้ช่วย

นางสาวธิศาคร พูนคำ
ครูผู้ช่วย

นายเกรียงไกร ปันสา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสิริพร ปานเขียว
เจ้าหน้าที่ธุรการ

MR.Francisco
ครูอัตราจ้าง